Privacy en Kwaliteit

Privacy en AVG

U hebt het wettelijke recht op privacy. Dat is vastgelegd in de Europese privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In een privacy policy wordt uitgelegd hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga zoals bedoeld in de AVG.

 

Privacy en dossier
Ik zal om uw schriftelijke toestemming vragen voor overleg met uw huisarts. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken, want er wordt niets overlegd als u dat niet wilt. Aan anderen, zoals Arbo-artsen, wordt eveneens alleen informatie over u verstrekt na uw uitdrukkelijke toestemming.

Van uw behandeling of van dat van uw aangemelde kind wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw dossier. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft. U wordt bij aanvang ook gewezen op de rechten van uw kind.

Mochten dossiergegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aan te laten vullen of te verwijderen. Niemand anders dan uzelf en uw behandelaar mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt gegeven toestemming later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier. Het dossier is eigendom van De Bospraktijk en u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. Ik mag u in dit geval wel een redelijke vergoeding vragen voor de kosten.

Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 20 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet. Financiële gegevens worden na 7 jaar vernietigd.

Het beroepsgeheim van mij kan in het belang van uw kind of partner worden doorbroken, zoals bij huiselijk geweld. U wordt daarvan dan op de hoogte gesteld.

Bent u van mening dat ik niet goed omga met (de beveiliging) van uw persoonsgegevens, laat mij dat dan z.s.m. weten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik maak gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ik maak gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

 

Disclaimer: De website bevat links naar externe websites. De Bospraktijk staat niet in voor de wijze waarop op deze externe websites wordt omgegaan met persoonsgegevens.

 

Kwaliteit

Kwaliteitswaarborging van het zorgproces
Ik beschik over twee AGB-codes. Tevens ben ik aangesloten bij de NVPA (erkende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten) en de NVRG (Nederlands Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie).

 

Ik houd mij aan de beroepscode die de beroepsverenigingen hebben opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psychosociaal therapeut en gestalttherapeut moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Daarnaast werkt ik volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), zie meer hierover verderop bij Klachtenbeleid. Ook volg ik de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst) waarin de rechten en plichten van de cliënt in de zorg beschreven zijn. 

Behandelingen binnen de praktijk voldoen aan de stand van de wetenschap. Ik neem deel aan intervisie en supervisie bijeenkomsten en neemt deel aan bij- en nascholing. Vorderingen van uw traject en het meten van uw tevredenheid over uw proces word regelmatig besproken binnen uw behandeling. 

 

Heeft u een klacht?

Wanneer u niet tevreden bent, ga ik daar natuurlijk graag over met u in gesprek. Ik hoor dan graag waar u niet tevreden over bent en wat u hierin van mij verwacht.

Komen we er samen niet uit dan kunt u vragen om klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris van de RBCZ. Leidt dit niet tot een bevredigende uitkomst dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. 

 

Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen. 

 

Voor meer informatie zie onderstaande link:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementairegezonsheidszorg./

 

Onderstaande ziet u verschillende links naar PDF bestanden omtrent regelgeving en procedures omtrent de verschillende onderwerpen.  

 

Meldcode Basismodel Huiselijk Geweld En Kindermishandeling 1
PDF – 21,4 MB 191 downloads
Praktijkgids Patientgegevens In De Cloud
PDF – 1.022,2 KB 185 downloads

De Bospraktijk (Mevr. C. Jansen) is aangesloten bij:

- NVPA

- RBCZ (Koepelvereniging Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

- Stichting EFT Nederland

- NVRG (Nederlandse Vereniging Relatie- Gezinstherapeuten)

- KREAC

- LVSC

- SKJ (Stichting Kwaliteitsregister en Jeugd)